เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha

Koha Logo

 

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นแห่งแรกที่นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha  ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์แรกของระบบนี้มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และนำมาประยุกต์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการทำงานของ STKS   เนื่องจากระบบเดิมจัดเก็บระเบียนบรรณานุกรม โดยระบบจัดการฐานข้อมูล Access และระบบการยืม-คืน ใช้ Lotus Notes โดยทั้ง 2 ระบบไม่มีการเชื่อมโยงกัน  ทำให้การบริหารจัดการสถานะหนังสือ ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือที่ให้บริการไปแล้วได้

การนำโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ Koha  มาประยุกต์ใช้   เชื่อว่าจะช่วยให้การจัดการระบบบริหารงานห้องสมุดให้สามารถดำเนินงานได้ครบ วงจร ตั้งแต่การจัดเก็บระเบียนบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ   การยืม-คืน   ข้อมูลสมาชิก รวมทั้งรองรับระบบการจัดซื้อ  แต่ทั้งนี้จำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิม เข้าสู่ระบบใหม่ การเพิ่มเติมระบบค้นหาเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับ Engine อื่น รวมทั้งการปรับแต่งระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่หน่วยงานมีอยู่

 

 

วลาฝึกงาน

8.00 – 12.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

Advertisements

2 responses to “เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปของห้องสมุดระบบอัตโนมัติ Koha

  1. STKS ได้รวบรวมฐานข้อมูลห้องสมุด STKS ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Koha โดยฐานข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นสามารถทำงาน กันแบบบูรณาการ และผลของการนำระบบนี้มาใช้ ทำให้ …..

    ประโยคนี้ผิดครับ ไม่มีการทำ ไม่แน่ใจใครให้ข้อมูลหรือจับประเด็นผิด ถ้าสงสัยมาคุยกับพี่ได้ครับ

    คำว่า Open Source Ware ที่ถูกคือ Open Source Software ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s