เรียนรู้การทำงานของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

STKS

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สังกัดสำนักงานกลาง  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ซึ่ง STKS นั้นเป็นฝ่ายที่ทำหน้าทั้งห้องสมุดกลาง สวทช.   และหน่วยงานบริการความรู้ในรูปแบบดิจิทัล

 

โครงสร้างตามสายงานของ STKS

–  งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)

บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นสารสนเทศการวิจัย จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และฉบับพิมพ์ เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
–  บริการสืบค้นความรู้
–  บริการวิเคราะห์ความรู้
–  บริการตอบคำถาม
–  พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
–  ตลาดและประชาสัมพันธ์
–  บริการฝึกอบรมสัมมนา
–  รวมรวมสถิติและวิเคราะห์

 

–  งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)

ออกแบบพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล รวมทั้งศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ในงานจัดการความรู้และการบริการสารสนเทศ อย่างเหมาะสมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
–  ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล
–  บริการที่ปรึกษา การพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล
–  รวบรวมสถิติ/วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
–  ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
–  สนับสนุนเทคนิคฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย
–  จัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พร้อมจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
–  งานโครงการพิเศษตามพระราชดำริ

 

–  งานจัดการความรู้ (Knowledge Management)

บริหารจัดการความรู้และฐานข้อมูลของ สวทช. โดยพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดการ ความรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร
–  บริหารจัดการคลังความรู้/ฐานข้อมูล
–  ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Metadata
–  ศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการความรู้
–  ส่งเสริมวัฒนธรรมคลังความรู้ในองค์กร
–  การจัดทำรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรความรู้
–  รวบรวมสถิติและวิเคราะห์

 

การให้บริการของ STKS

ห้องสมุดกลาง  สวทช.  ให้บริการสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งได้แก่

–  บริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมทางอินเทอร์เน็ต
–  บริการถ่ายทอดความรู้
–  บริการแหล่งวิชาการแบบออนไลน์
–  บริการตอบคำถาม และช่วยค้นคว้า
–  บริการ STKS Delivery
–  บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ
–  บริการเอกสารฉบับเต็ม

 

 

เวลาฝึกงาน

8.00 – 12.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s