เรียนรู้ระบบการทำงานของงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นของงานบริการยืม-คืน
–  ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด STKS แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ

1.  สื่อสิ่งพิมพ์
2.  สื่อโสตทัศนวัสดุ
3.  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

–  ผู้ที่มีสิทธิใช้บริการยืม-คืน  ได้แก่  พนักงานภายใน สวทช.   สถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับ สวทช.   พนักงานบริษัทที่เช่าพื้นที่ภายใน สวทช.
–  ระยะเวลาการยืม  สำหรับหนังสือและสื่อประเภทต่างๆ  สามารถยืมได้ 2 สัปดาห์  สำหรับวารสาร หนังสือใหม่ หนังสือแนะนำ สามารถยืมได้ 1 สัปดาห์
–  จำนวนการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้ยืมได้ไม่เกินครั้งล่ะ 5 เล่ม
–  การต่ออายุการยืม สามารถต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
–  การคืนเกินกำหนด จะต้องเสียค่าปรับวันล่ะ 5 บาท ต่อเล่ม ต่อวัน
–  OPAC  ของห้องสมุด  STKS  ใช้ ระบบ Koha ที่เลือกใช้ Koha เพราะมีหลายโมดูล
–  ในอนาคตระบบ Koha จะสามารถดูข้อมูลการยืมได้ที่ หน้าเว็บ OPAC ตรง myLibrary ตอนนี้กำลังพัฒนาโมดูลอยู่
–  มีบริการหนังสือแนะนำในแต่ล่ะเดือน
–  ภายในห้องสมุด  STKS  มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้บริการอยู่ 2 เครื่อง
–  มีระบบ  ICS System  เป็นระบบที่ผู้ใช้ การประเมินงานบริการของห้องสมุด  STKS  ระบบนี้จะทำเดือนล่ะ 1 ครั้ง และจะต้องมีหลักฐานการยืนยัน เวลามีคนมาตรวจสอบโดยใช้ตราประทับ (SLA)

 

วิธีการยืม-คืน โดยใช้ระบบ Koha

การยืม (Circulation)
–  ใส่เลขประจำตัวของพนักงาน สวทช.
–  ยิง 2D Barcode ที่ตัวหนังสือหรือวารสาร
–  ใส่รายละเอียดข้อมูลการยืมลงใน โปรแกรม Calc ของ OpenOffice.org
การคืน (Returns)
–  ยิง 2D Barcode ที่ตัวหนังสือหรือวารสาร
–  ใส่รายละเอียดข้อมูลการยืมลงใน โปรแกรม Calc ของ OpenOffice.org

 

เมนูที่ใช้ในระบบ Koha

เมนู Patrons Search
เป็นระบบสืบค้นผู้ใช้บริการ ดูว่าเป็นสมาชิกหรือเปล่า ถ้าไม่ก็ทำการสมัครสมาชิก
เมนู Cataloging
ใช้เมื่อเวลา 2D Barcode มีปัญหาในการค้นหาหนังสือ

 

 

เวลาฝึกงาน

08.00 -12.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณไอลดา  จิตจะกูล

Advertisements

2 responses to “เรียนรู้ระบบการทำงานของงานบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ

  1. คำหลายคำเป็นคำเฉพาะต้องระวังการเขียน เช่น OPAC ต้องพิมพ์ใหญ่เท่านั้น OpenOffice.org (มี .org ต่อท้ายทุกครั้ง)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s