เรียนรู้ระบบการทำงานของงานจัดหาวารสารและการให้บริการวารสาร

วารสาร คือ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ออกตามกำหนดเวลา  เช่น  ออกตามรายปักษ์   รายเดือน   รายปี  เป็นต้น   ส่วนวารสารออนไลน์นั้นก็มีความหมายเช่นเดียวกับวารสาร เพียงแต่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดออกตามเวลา สามารถเข้าใช้ได้ในฐานข้อมูลที่ให้บริการวารสารออนไลน์

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  จะเน้นบอกรับวารสารออนไลน์  เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บวารสารสิ่งพิมพ์ เนื่องจากห้องสมุดมีขนาดเล็ก  ไม่ได้มีพื้นที่มากนัก  การบอกรับวารสารสิ่งพิมพ์  จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบรรณารักษ์ที่ต้องจำหน่ายวารสารเก่าออก  เพื่อหาพื้นที่รองรับวารสารใหม่  และเพื่อสะดวกต่อผู้ใช้ในการเข้าถึง  สามารถดาวน์โหลดวารสารได้ทันทีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องเดินทางมาถึงหอสมุดส่วนกลาง STKS

วิธีการเข้าถึงวารสาร

1.  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงวารสารได้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการใช้บริการ E-journal ซึ่งผู้ใช้เพียงกรอก Username และ Password ส่วนตัวก็สามารถเข้าดู และดาวน์โหลดวารสารได้ทันที  และสามารถพิมพ์วารสารได้ โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

2.  ผู้ใช้ติดต่อมายังฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  เพื่อขอรับตัวเล่มวารสารที่ต้องการ  โดยสามารถติดต่อได้ทั้งทาง E-mail และ โทรศัพท์ ทางฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  จะทำการส่งไปให้ผู้ใช้  โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (STKS)ขั้นตอนการจัดหาวารสาร

1.  ทำการคัดเลือกวารสารที่ต้องการบอกรับ โดยดูจากความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักว่า ผู้ใช้ต้องการวารสารด้านใดบ้าง
2.  เมื่อทราบความต้องการของผู้ใช้แล้ว จะตรวจสอบงบประมาณในการจัดซื้อวารสารว่าเพียงพอหรือไม่
3.  ทำการประเมินจำนวนผู้ใช้ หากมีวารสารเล่มใดที่มีจำนวนผู้ใช้น้อย หรือ ไม่มีผู้ใช้เลย ก็จะทำการยกเลิกการบอกรับวารสารนั้นๆขั้นตอนการรับวารสาร

1.  เมื่อได้รับวารสารแล้ว จะทำการลงทะเบียนตัวเล่มวารสารที่ได้รับมา ใส่ข้อมูลลงในฐานข้อมูล เช่น  ชื่อวารสาร  ปีที่พิมพ์  ฉบับที่พิมพ์  เป็นต้น

2.  ประทับตราวารสารด้วยตราของ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  ในหน้าปกในของวารสาร

3.  นำวารสารขึ้นชั้นวารสารให้บริการ โดยแยกวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศไว้คนละส่วนกัน

4.  ทำการทวงวารสาร ในกรณีที่ครบกำหนดออกแล้ว แต่ทางผู้จำหน่ายวารสารยังไม่ได้ดำเนินการส่งมาให้การจัดการและบริการ E-Journal

E-Journal ที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  บอกรับมีประมาณ 100 รายชื่อ ในการจัดการวารสารออนไลน์เพื่อให้บริการผู้ใช้ ไม่ต้องมีการลงทะเบียนบอกรับวารสาร แต่จะทำการติดต่อขอบอกรับวารสารออนไลน์ แล้วมีการตรวจสอบการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้แน่ใจว่า  ผู้ใช้สามารถเข้าใช้วารสารออนไลน์ได้ตลอดเวลา

บริการวารสารออนไลน์ จะให้บริการเฉพาะบุคคลภายในหน่วยงาน สวทช. เท่านั้น ผู้ใช้สามารถเข้าใช้แล้วดาวน์โหลดวารสารได้ทันที เพียง Log in  ผ่านระบบเครือข่าอินเตอร์เน็ตที่มี  IP Adreess  ของหน่วยงาน สวทช.  บุคคลภายนอกไม่สามารถทำการดาวน์โหลดวารสารออนไลน์ได้

โปรแกรมที่ใช้จัดการวารสาร

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  เลือกใช้โปรแกรมแบบ  Open Source Software  ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นั่นก็คือ โปรแกรม  “Koha”  เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ  และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศไม่มาก  ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ  จึงไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่มีราคาสูงเวลาการฝึกงาน

8.00 – 12.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณพรพรรณ  บุญยะทิม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s