เฝ้าบูธ โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า

ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

 

ความเป็นมาของโครงการ

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งกับ  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  และ พลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี  ถึงความเป็นไปได้ที่จะถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก  ในประเทศสหภาพพม่านั้น  ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  จึงได้นำเรื่องมาปรึกษาหารือกับคณะทำงานของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทั้งที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.) และศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.)

ต่อมากรมราชองครักษ์ได้ประสานงานผ่านสถานทูตประเทศสหภาพพม่า เพื่อติดต่อกับ  Mr. U Moe Myint  นักธุรกิจชาวพม่าและกรรมการผู้จัดการบริษัท MPRL E&P PTE Ltd.  เจ้าของหนังสือ ในการให้เข้าไปดำเนินการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือหายาก วารสารและหนังสือพิมพ์เก่าที่ทาง  Mr. U Moe Myint  เก็บรักษาที่บ้านเพื่อทูลเกล้าฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรวมทั้งส่งมอบให้กับหอสมุดแห่งชาติ ของประเทศสหภาพพม่าหอสมุดแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติของประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าต่อไป

 

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

–  อธิบายเกี่ยวกับโครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธ
–  อธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของ เครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ แบบ V-Shape  ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธ
–  อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลทำไมต้องใช้เครื่องแบบ V-Shape  ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธ
–  สาธิตการใช้เครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ แบบ V-Shape  ให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมบูธ
–  ถ่ายรูปบรรยากาศภายในงาน
–  สรุปข้อมูลที่สำคัญๆ ของแต่ล่ะบูธ

 


เครื่องถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ แบบ V-Shape ของบริษัท ATIZ ที่ใช้ในการจัดทำเอกสาร e-book  ในฟอร์แมต PDF พร้อมใส่เมทาดาทา (Metadata) เพื่อประกอบการสืบค้น  สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ถ่ายของ Mr. U Moe Myint ได้แก่  หนังสือหายาก  วารสาร  หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  เมื่อถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์เสร็จข้อมูลนั้น  จะถูกจัดทำเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  เพื่อสะดวกในการสืบค้นและเรียกใช้งาน

 

 

เวลาเฝ้าบูธ

9.30-16.30 น.

Advertisements

2 responses to “เฝ้าบูธ โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสหภาพพม่า

  1. ก่อนแนะนำ ATIZ Vshpae น่าจะแนะนำว่าไปทำอะไรบ้าง และแนะนำงานคร่าวๆ ด้วยครับ

    • แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ครับ ได้เพิ่ม “ความเป็นมาของโครงการ” กับ “หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s