เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดการความรู้ และการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดการความรู้

งานจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทำหน้าที่บริหารจัดการความรู้และฐานข้อมูลของ สวทช.  โดยพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดการความรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์  และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร  ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่   ดังนี้

–  บริหารจัดการฐานข้อมูล
–  ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Metadata
–  ศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการความรู้
–  ส่งเสริมวัฒนธรรมคลังความรู้ในองค์กร
–  การจัดทำรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรความรู้
–  รวบรวมสถิติและวิเคราะห์

 

ในการฝึกงาน นักศึกษาจะได้ฝึกงานจัดการความรู้ ที่มีขอบเขตภาระงาน   ดังต่อไปนี้

1.  ทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากร  ได้แก่  เลขเรียกหนังสือ หัวเรื่อง เป็นต้น รวมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ของทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานข้อมูล โดยระบบเลขหมู่หนังสือที่ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  ใช้นั้น คือ ระบบดิวอี้
2.  ทำหน้าที่กำหนด 2D Barcode  เป็นบาร์โค้ดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถเก็บบันทึก “เลข ID หนังสือ” และ “รายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือ” ได้

 

การวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ความหมายของ MARC
MARC เป็นคำที่ย่อมาจาก MAchine Readable Cataloging  เป็นมาตรฐาน โครงสร้างระเบียนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ  (ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์) ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่าน และแปลความหมายของข้อมูลได้ โดยการกำหนดคำย่อ รหัส และลักษณะของข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดเก็บ การสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศของหน่วยงานบริการสารสนเทศแต่ละแห่ง

 

ฝึกปฏิบัติ

 • วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554
  –  วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เล่ม ที่มี CIP  โดย Copy MARC จากเว็บ LC และ Ohiolink  มาลงใน  Notepad
  –  วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและลงรายการหนังสือ  ได้แก่  หนังสือภาษาอังกฤษ 5 เล่ม   วิทยานิพนธ์ 10 เล่ม   รายงานการประชุม 2 เล่ม
 • วันอังคาร 29 มีนาคม 2554
  –  วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือและลงรายการหนังสือ (ต่อ) นำข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 5 เล่ม เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  Koha

 

 

เวลาการฝึกงาน

8.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน

คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

คุณฐิติมา ธรรมบำรุง

Advertisements

2 responses to “เรียนรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานจัดการความรู้ และการวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ

 1. น่าจะ capture ภาพ 2D Barcode ที่ทำไว้ด้วย พร้อมข้อมูลต้นฉบับเพื่อให้คนอื่นได้ทราบด้วย การพิมพ์ไม่ต้องกดปุ่ม Enter เพราะโปรแกรมตัดคำเองได้ครับ ในเนื้อหาที่ต่อเนื่อง

  • แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ครับ เรื่องของรูปภาพ 2D Barcode นั้น จะนำขึ้นในหัวข้อ “การจัดทำ 2D Barcode” กำลังจะนำขึ้นเว็บ ครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s