ติดตั้งโปรแกรม LearnSquare


LearnSquare  คือ  ระบบ e-Learning  ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งบทความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ที่สามารถโต้ตอบได้เสมือนการเรียนในห้องเรียนปกติ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กว้างมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน

LearnSquare  เป็น Open Source Software ที่พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์คนไทย เนื่องจาก LearnSquare เป็นโปรแกรมที่เ่ปิดเผย  Source Code  แบบ GNU General Public License (GNU GPL) ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องซื้อ และยังสามารถดัดแปลงแก้ไข Source Code การทำางานของระบบให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ด้วย

ฝึกปฏิบัติ
โปรแกรมที่ใช้ในการติดตั้งคือ  LearnSquarePink  เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.learnsquare.com/index.php?mod=Message&op=aboutus#download
และโปรแกรม AppServ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.appservnetwork.com/

–  เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม  LearnSquarePink  มาแล้วให้  Unzip แล้วนำโฟลเดอร์ที่ได้ไปใส่ในโฟลเดอร์ www ของ AppServ
– 
เข้า URL  http://localhost/phpMyAdmin/  เพื่อสร้างฐานข้อมูล
–  เมื่อสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้ว เข้า URL http://localhost/ชื่อโฟลเดอร์ของฐานข้อมูล


–  กด ยอมรับ

–  กด  continue

–  ป้อนข้อมูลดังนี้
Database Host :  ใส่ localhost (เหมือนตอนที่ระบุไว้ใน AppServ)

ชื่อฐานข้อมูล :  ใส่ root (ใช้ username เดียวกับ AppServ)
รหัสผ่าน :  ใส่รหัสผ่าน (ใช้รหัสผ่าน เดียวกับ AppServ)
ชื่อฐานข้อมูล :  ชื่อเดียวกับโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ใน AppServ
กด  Submit

–  กด  New Instsll

–  ติ๊กถูก และกด  Start Installation

–  กด  continue

–  ใส่ข้อมูลของผู้ดูแลระบบ แล้วกด  Set Login

–  กด  Finish

–  กด  คลิกที่ เพื่อไปหน้าแรกของ LearnSquare  เป็นอันเสร็จขั้นตอนการลงโปรแกรม LearnSquarePinkเวลาการฝึกงาน
13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s