ติดตั้งโปรแกรม SubjectsPlus

SubjectsPlus  เป็นโปรแกรม Open Source Software ใช้สำหรับแนะนำแหล่งค้นคว้าตามสาขาวิชาหรือ Subject Guide

Subject guide  คือ  รายการหรือแหล่งสารสนเทศทุกประเภทในแต่ละสาขาวิชา ที่ห้องสมุดรวบรวม และเชื่อมโยงไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในการเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการวิจัย

ฝึกปฏิบัติ
สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่  http://www.subjectsplus.com/download.php
*** ยังไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมลงบน AppServ ได้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s