เรียนรู้ภาษา CSS

CSS (Cascading Style Sheets)  คือ  ชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับการกำหนด และการแสดงผลข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์

ประโยชน์ของ CSS
–  ลดขนาดแฟ้มเอกสารเว็บไซต์ ทำให้โหลดเว็บไซต์ได้ไว
–  ลดเวลาในการออกแบบพัฒนาเว็บ เพราะสามารถนำ CSS ไปใช้กับเอกสารเว็บอื่นๆ ได้ง่าย สะดวก
–  ลดเวลาในการปรับแก้ไขเอกสารเว็บ
–  ทำงานได้ดีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การแสดงผลบนเบราว์เซอร์โมบายต่างๆ

External CSS
–  รูปแบบการใช้ CSS กับ Template ของ CMS, Blog tools, Wiki tools
–  ระบุคำสั่ง CSS ในแฟ้มเฉพาะ .css
–  นำไปใช้โดยการใส่คำสั่ง <link rel=“stylesheet” href=“url” type=“text/css” />   โดยระบุไว้ใน head section

รูปแบบคำสั่งของ CSS
Selector {
property : value ;
property : value ;
}เวลาการฝึกงาน
13.00 – 17.00 น.

สถานที่ฝึกงาน
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)

ผู้ควบคุมการฝึกงาน
คุณบุญเลิศ อรุณพิบูลย์

Advertisements