ประวัติสถานที่ฝึกงาน

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Knowledge Services: STKS)


ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส สร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานสะดวก

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์รวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม และภาคการผลิตในการสร้างขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

STKSพันธกิจ (Mission)
– ห้องสมุดมีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
– ศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
– บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
– สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โครงสร้างตามสายงาน

งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)
บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นสารสนเทศการวิจัย จัดหา ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และฉบับพิมพ์ เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมเครือข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– บริการสืบค้นความรู้
– บริการวิเคราะห์ความรู้
– บริการตอบคำถาม
– พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
– ตลาดและประชาสัมพันธ์
– บริการฝึกอบรมสัมมนา
– รวมรวมสถิติและวิเคราะห์

STKS งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)
ออกแบบพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล รวมทั้งศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ในงานจัดการความรู้และการบริการสารสนเทศ อย่างเหมาะสมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
– ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล
– บริการที่ปรึกษา การพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล
– รวบรวมสถิติ/วิเคราะห์การใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
– ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
– สนับสนุนเทคนิคฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย
– จัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์พร้อมจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
– งานโครงการพิเศษตามพระราชดำริ

งานจัดการความรู้ (Knowledge Management)
บริหารจัดการความรู้และฐานข้อมูลของ สวทช. โดยพัฒนาเครื่องมือสำหรับจัดการ ความรู้ตามมาตรฐานสากลเพื่อประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับงานบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร
– บริหารจัดการคลังความรู้/ฐานข้อมูล
– ส่งเสริมการใช้มาตรฐาน Metadata
– ศึกษาและประยุกต์เทคโนโลยีการจัดการความรู้
– ส่งเสริมวัฒนธรรมคลังความรู้ในองค์กร
– การจัดทำรายการและวิเคราะห์ทรัพยากรความรู้
– รวบรวมสถิติและวิเคราะห์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s