ประวัติส่วนตัว


ประวัติส่วนตัวชื่อ นายธีรพงษ์ เจริญสุข    รหัสนักศึกษา 4904104001
เกิดวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2529

การศึกษา

สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ความรู้/ทักษะ :

ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

1.   Adobe Photoshop
2.   Adobe Dreamweaver
3.   Adobe Flash
4.   Adobe Premiere Pro
5.   PhotoScape
6.   Microsoft Office 2003
7.   Microsoft Office 2007
8.   FlipAlbum
9.   Desktop Author
10. Nero
11.  Macromedia Authorware

ผลงานที่ได้ทำ

–  สร้าง Flash Present จากโปรแกรม Adobe Flash โดยมีเนื้อหา แนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

–  สร้างสไลด์โชว์จากโปรแกรม Adobe Premiere Pro โดยจัดทำในรูปแบบวีดีโอ และสไลต์รูปภาพ ในงานปัจฉิมนิเทศ ปี 50 ซึ่งเป็นตัวแทนของ สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

–  จัดทำสื่อในการนำเสนอ จากโปรแกรม Desktop Author โดยเสนอให้ออกมาอยู่ในรูปแบบ E-book ซึ่งจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของนิทาน มีภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ

–  ใช้โปรแกรม Macromedia Authorware ในการจัดทำ CAI เพื่อแสดงโชว์ใน โครงการเภรีพิพัฒน์สะบัดชัย เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นตัวแทนของ สาขาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

–  จัดทำแผ่นพับ จากโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 โดยแนะนำบริการต่างๆของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

–  จัดทำสื่อการนำเสนอ จากโปรแกรม FlipAlbum โดย นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบ E-book เรื่อง “แนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s